REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI MAMY SERCE

I. Postanowienia ogólne

1.Serwis internetowy działający pod głównym adresem „www.mamyserce.org.pl”, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi „Mamy Serce” używającej skrótu Fundacja Mamy Serce, z siedzibą w Łodzi przy ul.Rzgowskiej 281/289, 93-338 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem: 0000418970, zwaną dalej Fundacją.

2.Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu.

3.Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach organizowanych przez Fundację.

4.Serwis umożliwia ponadto:

wsparcie działalności Fundacji poprzez dokonanie płatności online;

wymianę wiadomości e-mail;

 • Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa przysługują Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione. Tylko materiały oznaczone frazą „Do pobrania” mogą być pobrane zgodnie z prawem. Również znak słowny i graficzny Fundacji są chronione prawem znaków towarowych.

II. Płatność online

1.Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.

2.Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych.

3.Przekierowanie do płatności online następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka

w Serwisie.

4.Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN)

III. Ochrona danych osobowych

1.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związkuz usługami.

2.Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

3.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Mamy Serce
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu:+ 48 604906078 i pod adresem e-mail: iod@mamyserce.org.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę za pośrednictwem formularza wpłatyTpay przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu Tpay. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na przekazanie danych właścicielowi serwisu Tpay – System płatności Tpay należący do spółki:
  Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań
  NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357

IV. Postanowienia końcowe

1.Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

2.Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.

3.Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.

4.Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.

 • Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail: fundacja@mamyserce.org.pl. Rozpatrywane będą one w terminie 30 dni od dostarczenia.